Ondertekening van Agenda Waddengebied 2050 door alle partijen

Ondertekening van Agenda Waddengebied 2050 door alle partijen

Een betere bescherming van de Waddenzee en een veilig, vitaal en veerkrachtig Waddengebied in 2050

Op 3 februari 2021 ondertekenden de samenwerkende partijen ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen, haven-, recreatie en toerisme- en visserijorganisaties en natuurorganisaties de Agenda voor het Waddengebied 2050. De koers van dit integrale langetermijnperspectief is gericht op een betere bescherming van de Waddenzee en een veilig, vitaal en veerkrachtig Waddengebied in 2050. Alle betrokkenen beseffen dat de bescherming van de Waddenzee en het verwezenlijken van de natuurambities alleen mogelijk is als deze worden bezien in samenhang met andere gebiedsopgaves.

De opgave is immens. Het unieke Werelderfgoed Waddenzee is essentieel voor vis- en vogelpopulaties en krijgt te maken met effecten van klimaatverandering, zoals zeespiegelstijging en opwarming van het water. Natuurontwikkeling kan hand in hand gaan met menselijke activiteiten, zoals scheepvaart, landbouw, recreatie en visserij. Ook de mensen die er wonen moeten antwoorden geven op nieuwe trends zoals toenemende verzilting, langere droogteperiodes, dichtslibben van vaarroutes en toenemende recreatie. Dit kan alleen als er integraal naar oplossingen wordt gezocht, als kennis wordt opgebouwd en er een open klimaat ontstaat voor innovatie.

De volgende stap is om met elkaar verder invulling én uitwerking geven aan het Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026. Inmiddels zijn als eerste stap liefst 19 initiatieven van start gegaan. De komende maanden krijgt ook de organisatie van het Uitvoeringsprogramma vorm, inclusief afspraken over financiering, monitoring en communicatie en een kennis- en innovatieprogramma.

Vanuit P2 hebben Karsten Schipperheijn, Hans-Peter Westerbeek en Taco van den Heiligenberg de begeleiding van de afrondende besluitvorming en formele (online)consultatie rondom de Agenda op zich genomen. En ze helpen het regieteam van samenwerkende partijen om het Uitvoeringsprogramma zowel organisatorisch als inhoudelijk nader vorm te geven.

Klik hier om de Agenda voor het Waddengebied 2050 te lezen.