Langer en vitaal thuis wonen in Rotterdam

Langer en vitaal thuis wonen in Rotterdam

Rotterdam wil een stad zijn waar mensen gezond en vitaal oud kunnen worden. En waar passende zorg en ondersteuning is als mensen dat niet meer zelfstandig kunnen. Maar hoeveel kom je met zoveel verschillende samenwerkingspartners tot uitvoering van deze ambitie?

In 2035 is 20% van alle Rotterdammers ouder dan 65 jaar. Dat stelt andere eisen aan de stad, zoals meer woningen in een geschikte woonomgeving. Het langer thuis akkoord geeft invulling aan deze eisen. Dat doen 42 partijen samen: de gemeente Rotterdam, corporaties, zorg- en welzijnspartijen, ontwikkelaars, ouderenbonden, beleggers en zorgverzekeraars.

De gezamenlijke ambitie is dat ouderen in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. Dat is een flinke uitdaging, want de grootste vergrijzing vindt plaats in de oude stadswijken, terwijl de woningvoorraad het minst geschikt is. Bovendien zetten maatschappelijke ontwikkelingen - scheiden van wonen en zorg, persoonsvolgende financiering, vermindering van zorgpersoneel en mantelzorgers - druk op de kwaliteit en kwantiteit van de zorg.

Met het 'Langer Thuis Akkoord' maken de Rotterdamse partijen zich sterk voor een breed woon(zorg)aanbod , waar ouderen met uiteenlopende woonwensen, behoeften en budgetten zo lang mogelijk zelfstandig wonen in hun eigen wijk. Iedere partij zet zich hiervoor in en samen bewaken partners de voortgang.

Van ambitie naar resultaat

Het Langer Thuis Akkoord gaat dus over een complexe, breed maatschappelijke opgave. Het vereist nieuwe samenwerkingen tussen veel partners, is urgent en de lokale en nationale zoektocht naar gemeenschappelijke antwoorden is net begonnen.  De voornaamste uitdaging is dan: hoe kom je met zoveel partners met eigen verantwoordelijkheden in heel Rotterdam in een ingewikkelde context tot daadwerkelijk resultaat? Het voornaamste antwoord is dat je een olifant ook niet in een keer opeet. Dat doe je in stukjes en dat doe je met een sterk team. Dat is precies waar wij vanuit P2 op sturen.

Realisatie ondanks Corona

Het Langer Thuis Akkoord werd gesloten in februari 2020. Vervolgens zorgde de Corona pandemie tot een andere focus in eerste instantie bij alle partijen. Na de zomer kreeg P2 van de gemeente Rotterdam de opdracht om als loods/procesmanager aan de slag te gaan. Loods  betekent in de gemeente Rotterdam iemand die partijen kundig van buiten naar binnen leidt en de diversiteit in de gemeente Rotterdam samen brengt en naar buiten vertaalt. Het doel van dit proces is om met elkaar daadwerkelijk antwoorden te realiseren voor de ouderen in Rotterdam.

Perspectief bieden voor beter resultaat

Dit daadwerkelijk resultaat werd in eerste instantie vooral gezocht in het wonen, daarvoor was het belangrijk dat het cluster stadsontwikkeling breder mee ging doen. Dit is met name gevonden door de aansluiting enerzijds te vinden bij de reguliere taken en projecten én anderzijds door aan te sluiten bij energie om te innoveren. En heeft P2 door de vertaling van het gemeenschappelijk inzet in 2021 in een gemeentelijke inzet dit ook geborgd in de organisatie. Door het organiseren van de capaciteit, beeldvorming en prioriteit werd de olifant in kleine stukjes gehakt.

Samenwerken vraagt om luisteren, draagvlak en bouwen aan vertrouwen

Van essentieel belang was de aansluiting bij de politieke speerpunten van de twee betrokken wethouders. Zo werden uiteindelijk vijf locaties gevonden voor het Langer Thuis Akkoord. P2 spreekt de taal van corporaties en kent het netwerk. Opvallend in het Langer Thuis Akkoord was dat met name de vastgoedmensen aangehaakt zijn. Door gericht te zoeken naar de aanhaking met de klantkant, kon een breder resultaat gehaald worden. Zo wordt in eerste instantie met twee corporaties – ondersteund door de Rijksbouwmeester- verder ontwikkeld op een haalbaar woongezondheidsconcept in twee oude stadswijken.

En verder kent het Langer Thuis Akkoord een sterk team met een extern voorzitter met kennis van de markt, twee adviseurs met kennis van wonen én welzijn/gezondheid en een kundig manager voor het samenhangend programma ouder en wijzer. In het team zijn we steeds explicieter gebruik gaan maken van elkaars kwaliteiten. Door met elkaar te bouwen aan vertrouwen, werd de kwaliteit en effectiviteit van ons programma weer sterker gemaakt.