Korte termijn actie voor de bereikbaarheid van een groeiende metropool

Korte termijn actie voor de bereikbaarheid van een groeiende metropool

De metropoolregio Amsterdam is volop in ontwikkeling. De komende decennia worden er nog zeker 200.000 woningen gebouwd en groeit het aantal banen nog sterker. Deze ontwikkelingen hebben grote impact op het nu al zwaarbelaste mobiliteitsnetwerk.

Regionaal werken Rijk, provincie, regio en gemeenten samen in het programma ‘Samen Bouwen aan Bereikbaarheid’. Dit programma voert regie op de grote ruimtelijke ontwikkelingen in relatie tot de mobiliteit en bereikbaarheid van de regio. Dit doen ze onder andere het deelprogramma ‘Slimme en Duurzame mobiliteit’. Binnen dit deelprogramma worden projecten uitgevoerd die op korte termijn moeten leiden tot het verminderen van mobiliteit, het verduurzamen van mobiliteit en het spreiden van bewegingen over tijd en modaliteit. Maar waar liggen de grote knelpunten op de korte termijn en wat zijn dan de juiste maatregelen? Met deze vraag gingen wij graag aan de slag!

Onze inzet was te komen tot een programma met ambitie van en voor de regio dat goed aansluit op de lange termijn ontwikkelingen. Voor het bepalen van de opgaven en de inzet hebben we de kennis en kunde van de hele regio benut. In een viertal werkateliers hebben we per thema (Fiets, Smart Mobility, Logistiek en Werkgeversaanpak) de grootste knelpunten en mogelijke oplossingen opgehaald. Omdat het gebied groot is en de opgaven niet overal hetzelfde kozen we voor een gebiedsgerichte aanpak in deelgebieden. Op basis van de input uit de ateliers en feiten en cijfers, stelden we voor elk deelgebied een profiel op. Vervolgens brachten we hetgeen dat in de ateliers was opgehaald en de gebiedsprofielen bij elkaar. Dit leidde tot een aantal gebiedsagenda’s met oplossingsrichtingen. Met partners in de gebieden zijn deze oplossingsrichtingen uitgewerkt tot maatregelenpakketten voor de korte termijn. Zo zorgen we ervoor de regionale partners zich mede-eigenaar bleven voelen van het programma.

Tijdens het BO MIRT in het najaar van 2019 zijn het programma en het maatregelenpakket vastgesteld. In 2020 is er weer gewerkt aan diverse projecten, bijvoorbeeld: het stimuleren van bouwlogistiek over water, het doorzetten van de werkgeversaanpak op de Zuidas en Groot-Schiphol en fietsstimulering in Haarlem en de IJmond. Dit gaat leiden tot duizenden spitsmijdingen per dag en een flinke CO₂ reductie!