Samen werken aan een veerkrachtige organisatie voor een duurzaam watersysteem
Samen werken aan een veerkrachtige organisatie voor een duurzaam watersysteem

Samen werken aan een veerkrachtige organisatie voor een duurzaam watersysteem

Van oudsher is het waterecosysteem in Nederland gericht op ‘droge voeten’. Maar door ontwikkelingen zoals klimaatverandering, grillige gebruikspatronen en de balans tussen kwetsbare bronnen en leefomgeving, staat de drinkwaterbeschikbaarheid en -kwaliteit onder druk. Dat betekent grote uitdagingen voor het totale watersysteem en een enorme omwenteling in het denken over hoe water kan worden vastgehouden, gewonnen en gezuiverd en de manier waarop Nederland haar drinkwater gebruikt.

Vitens is de grootste drinkwaterleverancier van Nederland. Het bedrijf levert ongeveer 1 miljard liter drinkwater per dag verdeeld over de provincies Friesland, Overijssel, Flevoland, Utrecht en Gelderland. Het bedrijf heeft een langetermijnvisie opgesteld waarin wordt ingezet op een duurzame toekomstbestendige drinkwatervoorziening. Om deze transitie succesvol te realiseren moet ook een wendbare organisatie worden ontwikkeld die beter is toegerust op haar toekomstige takenpakket. Aan Mike de Scheemaker werd gevraagd om in deze organisatie-in-verandering als interim-manager leiding te geven aan een aantal teams die de Vitens projecten initiëren en realiseren en tegelijkertijd, samen met collega’s, de benodigde verandertrajecten voor een toekomstbestendige organisatie voor te bereiden.

Flexibel inrichten van teams

Al snel werd duidelijk dat de huidige inrichting van de teams niet toekomstbestendig was. De span of control van de manager was te groot en de teams konden onvoldoende inspelen op veranderingen in het werk voor wat betreft omvang en complexiteit. Na een uitgebreide analyse is gekozen voor een indeling op basis van ‘homogene teams’ die gezamenlijk de benodigde competenties in huis hebben en waarbij de medewerkers elkaar met hun kennis en vaardigheden kunnen versterken. Met de nieuwe indeling kan daarnaast beter worden aangesloten bij de afdeling Asset Management, die een sleutelrol heeft voor een succesvol project en kan ook beter worden ingespeeld op een veranderende vraag.

De afdeling Ontwerp & Aanleg is verantwoordelijk voor het realiseren van de Vitens projecten rond de drinkwatervoorziening. Een bijzondere positie waarin onder andere wordt samengewerkt met gemeenten, provincies, aannemers, bewoners en andere belanghebbenden. Door de complexiteit in het werkveld is een krachtigere projectaanpak en een meer integrale benadering gericht op de belanghebbenden van toenemend belang om de projecten uiteindelijk succesvol te realiseren. Voor de afdeling Ontwerp & Aanleg betekent dat processen anders ingericht moeten worden, terwijl de projecten ondertussen gewoon doorlopen en omvangrijker en complexer worden.

Inzicht creëren

Mike heeft stap-voor-stap duidelijkheid gecreëerd door mensen met elkaar in gesprek te laten gaan en te sturen op voortgang en concrete resultaten. Uit die gesprekken ontstond voor de O&A afdeling zelf en de afdelingen waarmee werd samengewerkt een gedeelde bedoeling; een gewenste samenwerking met voldoende draagvlak. Vanuit dit gedeelde beeld werden de benodigde oplossingsrichtingen voor aangepaste processen duidelijk en kan er nu gewerkt worden aan het verder verbeteren van processen en kennis binnen de teams. Daarmee is de afdeling O&A straks klaar om te werken aan een duurzaam watersysteem binnen een complexe omgeving.