Betere prestatieafspraken met minder tijdsbeslag

Betere prestatieafspraken met minder tijdsbeslag

Volgens de Woningwet 2015 moeten gemeenten met de woningcorporaties en de organisaties van huurders in hun gebied jaarlijks prestatieafspraken maken en rapporteren over het geboekte resultaat. Goed idee om zo transparant en daarmee bespreekbaar te maken wat er gebeurt bij het huisvesten van onze inwoners met lage inkomens. 

Onze experts
Onze experts

Voor zowel de woningcorporaties als de gemeenten blijkt het echter een tijdrovende klus; zeker voor de grotere corporaties die in meer gemeenten werken en voor grotere gemeenten waarin meerdere woningcorporaties actief zijn. Dit temeer omdat de opgave waar het om gaat steeds omvangrijker wordt en de rollen en instrumenten daarmee geen gelijke tred houden. Zo zijn statushouders en uitstroom uit residuele woonvormen nieuwe doelgroep. Ook senioren worden geacht langer zelfstandig te blijven wonen. En dan de prominente rol die aan woningcorporaties wordt toegedacht bij de energietransitie, zoals ‘van het gas af’. En dat terwijl de inkomsten van woningcorporaties door het rijk flink worden afgeroomd via vennootschapsbelasting en verhuurdersheffing. Bovendien hebben gemeenten weinig middelen om bij te dragen aan het realiseren van te stellen doelen. Zo is gebiedsontwikkeling op de meeste plekken een private aangelegenheid waardoor het garanderen van de benodigde nieuwbouwstroom lastig is. Temeer omdat de speelruimte voor woningcorporaties om zelf gebieds(her-)ontwikkeling te entameren met diezelfde Woningwet 2015 drastisch zijn beperkt.

Dit was grosso modo ook in Arnhem de situatie toen wij in oktober 2019 werden gevraagd om hulp om te zorgen dat er medio december van dat jaar prestatieafspraken zouden kunnen worden ondertekend door de partijen. Op allerlei onderdelen waren tussen de wederzijdse experts actief geweest en lagen er tussenresultaten. Hoe kom je dan tot overeenstemming over een totaalpakket met vier grote woningcorporaties en de huurdersorganisaties.

Wij hebben dat doel bereikt door middel van Verbindend Onderhandelen. Met twee goed voorbereide dag sessies is ons dat gelukt. Met tijdens de dag steeds wisselende gezelschappen en beide dagen afgesloten met een sessie met alle wederzijdse bestuurders om de open eindjes af te stemmen. Tegelijk hebben wij de stap kunnen zetten om lange termijnafspraken en jaarafspraken duidelijk te gaan onderscheiden als opmaat naar een andere procesgang, toegankelijker voor de publieke bespreking en met minder tijdsbeslag voor partijen.