Gebiedsgericht samenwerken aan stikstofaanpak
Gebiedsgericht samenwerken aan stikstofaanpak

Gebiedsgericht samenwerken aan stikstofaanpak

P2 begeleidt het proces voor de gebiedsgerichte aanpak stikstof reductie en natuurverbetering in samenwerking met het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW)

Het stikstofoverschot in Nederland is zo groot dat veel natuur onder druk staat. Kabinet en Tweede Kamer stelden de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) vast, met een onderliggend maatregelenpakket van 5 miljard euro om de natuur te verbeteren en om de stikstofuitstoot te verlagen. Het begin van een grote opgave.

Omdat elk Natura 2000-gebied zijn eigen opgaven heeft, is er naast de aanpak vanuit het Rijk ook een gebiedsgerichte aanpak. Gebiedsgericht werken past goed bij de provincies. Daarom werken de provincies samen met gebiedspartners aan de verbetering van de natuur en de reductie van stikstof in en rondom alle stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Nederland.

Vanuit P2 begeleiden Marja van Schie en Karsten Schipperheijn het proces waarin de gebiedsgerichte aanpak vorm krijgt en uitgevoerd wordt.