Implementeer succesvol de Omgevingswet

Implementeer succesvol de Omgevingswet

Ben je binnen jouw organisatie verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de omgevingsvisie of (een deel van) de implementatie van de Omgevingswet? Dan weet je dat deze wet ingrijpende gevolgen heeft voor de totale organisatie. De Omgevingswet raakt vrijwel alle functies binnen gemeenten, waterschappen en provincies. Hoe realiseer je deze verandering op de juiste manier?

De Omgevingswet implementeren is vooral een cultuur- en gedragsverandering

De implementatie van de wet is in technisch-juridisch opzicht een omvangrijke operatie, maar het zwaartepunt ligt op het terrein van organisatieverandering en competentieontwikkeling. Interne processen veranderen ingrijpend. Er moet anders worden omgegaan met burgers, ondernemers en partners. De wet vraagt om nieuwe vaardigheden, samenwerking tussen disciplines en nieuwe instrumenten. Op 1 januari 2021 treedt de wet naar verwachting in werking. Heeft jouw organisatie helder zich op de te nemen stappen? En worden deze stappen in samenhang gezet?

Hoe wij organisaties in beweging krijgen

Met het Ontwikkel- en implementatieprogramma Omgevingswet voor gemeenten, provincies en waterschappen zetten we met elkaar de juiste stappen bij de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet. 

Met dit programma creëer je overzicht én ga je al werkend samen leren:

  •  Met een integrale aanpak werken aan de omgevingswet, zodat er samenhang en richting is in alle activiteiten, van strategisch tot operationeel niveau
  • Grip op de veranderopgave door helder overzicht waar de organisatie staat in het totale plaatje 
  • Leren en optimaliseren in de praktijk, dankzij de koppeling van de veranderopgave aan lopende werkzaamheden
  • Werken van buiten naar binnen, multidisciplinair en met alle stakeholders
  • Stap voor stap samen doelen realiseren en zo de benodigde gedrags- en cultuurverandering realiseren

Gedeelde omgevingsvisie en ambitie

Het start met een gedeelde visie en ambitie. Is deze in jouw organisatie in ontwikkeling? We zien veelal dat bestaande beleidsvisies als achtergrond voor de nieuwe visie worden gebruikt. maar bieden die voldoende dekking in de toekomst? Zijn alle visies van verschillende afdelingen op strategisch niveau tot een robuuste 'stip op de horizon' samen gesmolten? En is deze met alle betrokkenen geformuleerd? P2 kan ondersteunen bij het realiseren van een gedragen omgevingsvisie die recht doet aan de nieuwe rol van de organisatie. 

Is de omgevingsvisie in jouw organisatie al ontwikkeld? Dan volgt de lastige stap: samen werken in de geest van de Omgevingswet.

Overzicht en inzicht

We kijken naar de implementatie va de wet op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. We zien dat veel organisaties sommige onderdelen van de wet al hebben opgepakt terwijl er op andere terreinen nog onvoldoende zicht is. Daarom hebben we een quick scan ontwikkeld, waarmee we naar de totale organisatie kijken en inzichtelijk maken waar iedere afdeling staat, wat al goed gaat, waar de uitdagingen liggen en inconsistenties.

Verandering linken aan lopende werkzaamheden

De verandering linken we aan lopende processen. We organiseren het essentiële draagvlak en besluitvorming op alle niveaus. We mobiliseren, leiden of begeleiden een team met de juiste expertise, competenties, instrumenten en trekkracht. Zo komt de organisatie in actie: doen-leren-beter doen. We zorgen voor regelmatige evaluaties en monitoren de voortgang op resultaten.

Een nieuwe werkwijze: de kritische succesfactor

Het succes van de invulling van de Omgevingswet wordt bepaald door hoe bestuur en ambtenaren een nieuwe werkwijze dagelijks in de praktijk brengen. Wij leren en begeleiden mensen de nieuwe werkwijze eigen te maken. Van buiten naar binnen werken, integraal de opgave oppakken en faciliteren in plaats van voorschrijven. Zo werken we veel met casusteams en proeftuinen om deze nieuwe werkwijze te implementeren en eigen te maken en maken daarbij gebruik van passende instrumenten om te verbinden.

P2: specialist in de Omgevingswet

Complexe vraagstukken zijn ons werkterrein. De specialisten Omgevingswet binnen P2 zijn ervaren proces- en programmamanagers met ruime kennis en ervaring op leer- en cultuurveranderingsopgaven en het ontwikkelen van inhoudelijke multidisciplinaire werkwijzen met alle betrokken partijen bij gemeenten, provincies en waterschappen. Altijd vanuit en duurzame en resultaatgerichte houding. Met onze creativiteit en vermogen om mensen te verbinden, brengen we zaken in beweging en komen we tot resultaat. 

Ook samen aan de slag?

Benieuwd hoe wij jouw organisatie kunnen helpen met de implementatie van de Omgevingswet? Neem contact op met Mercè de Miguel Capdevila of Sanne van Deursen.

 

 

 

Cases

Samen leren en innoveren in de proeftuin Nettelhorst

Liesbeth Couwenberg is als onafhankelijk procesbegeleider verbonden aan de Proeftuin Nettelhorst. Daarin werken omwonenden, ondernemer...
Bekijk deze case

Waterschap Vallei en Veluwe voorbereiden op de Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet betekent meer ruimte om te ondernemen; het leidend principe is ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Samenwerken met...
Bekijk deze case

Samen werken aan gebiedsgerichte aanpak voor betere waterkwaliteit

In Noordwest Nederland werken waterschappen, provincies, gemeenten en agrariërs aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Samenwerken is het...
Bekijk deze case

Hoe neem je Limburgse overheid mee op ‘ruimte-expeditie’?

De overheid moet veranderen. Zo ook in Limburg. Ze staan voor grote uitdagingen in het ruimtelijk domein. De verhoudingen tussen overheden...
Bekijk deze case

Hoe help je Tilburgse wijkteams bij een omslag in denken en doen?

Sinds januari 2015 zijn in de gemeente Tilburg wijkteams aan de slag om mensen met een ondersteuningsvraag te helpen.Niet langer bepalen regel...
Bekijk deze case

Actueel

Veranderen met impact?

Hoe je zelfkennis inzet om jouw effectiviteit en succes als veranderaar te vergroten.
Bekijk dit nieuwsitem

Veranderen voor de Omgevingswet

Een praktische aanpak om organisaties in beweging te krijgen.
Bekijk dit nieuwsitem

Voor de troepen uit: werken met een casusteam

In Zuid-Limburg werkt deze nieuwe vorm van samenwerken bij ruimtelijke ontwikkelingen
Bekijk dit nieuwsitem

Toekomstvisie vanuit eigen DNA

Hoe ga je om met de reeds vastgestelde omgevingsvisie van een gemeente, waar je als buurtschap na de aankomende fusie onderdeel van uitmaakt?...
Bekijk dit nieuwsitem

Omgevingswet en de uitdaging van de cultuurverandering

De discussie over de Omgevingswet is tot nu toe vooral een feestje van de professionals geweest. En dan gaat het vooral over de integrale...
Bekijk dit nieuwsitem