Hoe maak je als gemeente je energie-ambities concreet?

Hoe maak je als gemeente je energie-ambities concreet?

De Gemeente Bergen wil in 2030 als eerste gemeente in Limburg energieonafhankelijk zijn. De gemeente heeft daarop een duidelijke visie, maar het bleek een uitdaging om deze visie te vertalen in een concreet programma met duidelijke acties. Hoe maak je een concrete vertaalslag met draagkracht en haalbaarheid? En hoe zorg je voor regie?

De gemeente heeft P2 gevraagd om te helpen met het concretiseren van het duurzaamheidsprogramma onder de naam 'VerduurSAMEN2030'. P2 verstaat onder een programma een samenhangend geheel van doelstellingen, inspanningen (projecten, processen) en middelen.  

Werksessies met alle betrokkenen

In een aantal werksessies hebben Anne Garretsen en Hans-Peter Westerbeek, samen met interne betrokken, gewerkt aan de concretisering van het programma. We hebben eerst de doelstellingen en sub (ER) doelstellingen van het programma geformuleerd en aangescherpt tot SMART doelen. Denk hierbij aan doelen op het gebied van klein- en grootschalige energieopwekking en energiebesparing, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van mobiliteit. Vervolgens hebben we bepaald welke inspanningen nodig zijn om de SMART geformuleerde  doelen te halen. Meest in het oog springt daarin de grootschalige energieopwekking in het aan te leggen energiepark,  maar er wordt in Bergen ook gewerkt aan communicatiecampagnes en ondersteuning van bedrijven door energieadviseurs.

Haalbaarheid

Grip krijgen op de inrichting van het programma is één, het concreet organiseren ervan is twee! Daarom zijn we samen met de programmamedewerkers per inspanning gaan bepalen wie de (beoogd) projectleider zou moeten zijn, welke capaciteit nodig is om de inspanning te realiseren, wat dan de gewenste planning is, en welke financiële middelen er nodig zijn. Last but not least hebben we de gemeente geholpen met het vormgeven van de monitoring, zodat bepaald kan worden of het behalen van de doelen op schema ligt, of dat bijsturing nodig is.

Regie krijgen

De bouwstenen die P2 met het bovenstaande heeft gerealiseerd helpt de gemeente Bergen om vanaf 2020 hun energievisie programmatisch uit te voeren, te monitoren en waar nodig bij te sturen. Dit geeft de gemeente nadrukkelijk de regie in handen om in 2030 ook daadwerkelijk energieonafhankelijk te zijn. Samen met P2 van een goed en duurzaam idee naar concrete resultaten dus!