Webinar najaar-reeks Masters of the Mutual Gains Approach

Webinar najaar-reeks Masters of the Mutual Gains Approach

Het MGA-netwerk is, na een succesvolle reeks webinars in het voorjaar, ook in het najaar gestart met maandelijkse webinars. 

Vertrouwen bouwen en behouden door Marja van Schie

Maandag 13 september 2021 van 19.30 tot 20.30 uur

Vertrouwen kunnen bouwen en behouden is een onmisbare vaardigheid bij het toepassen van de Mutual Gains Approach. Maar wat is eigenlijk vertrouwen en waarom is het zo belangrijk? Hoe kun je wantrouwen overwinnen? Vertrouwen is niet zo ongrijpbaar als het soms lijkt. Het is daadwerkelijk op te bouwen en ook te herstellen als dat nodig is. Marja van Schie slaat in dit webinar een brug tussen theorie en praktijk en illustreert met praktische voorbeelden hoe bouwen aan vertrouwen er uit kan zien.

Marja van Schie is Verbindend Onderhandelaar voor Inclusief en voor P2. Ze ondersteunt organisaties, overheden, ondernemers en burgers die oplossingen zoeken voor weerbarstige maatschappelijke vraagstukken. Ze werkt met de betrokken stakeholders aan wateropgaven, de aanpak van de stikstofproblematiek, groen-groen dilemma’s zoals duurzame energie en natuurbehoud en in sociaaleconomische vraagstukken voor de SER. Marja geeft trainingen Verbindend Onderhandelen in Nederland en daarbuiten en houdt zich actief bezig met de ontwikkeling van het vakgebied.

 

The climate negotiations in the context of the SDG process by Adil Najam

Maandag 11 oktober 2021

In this webinar professor Adil Najam will address ‘what works and doesn’t work in international negotiations’ from his own experience. What are the biggest dilemmas in climate negotiations? How are negotiations done about these climate goals? Is the acquis of the Mutual Gains Approach and the underlying research used in these negotiations? Could this be improved? Does the context of the negotiation process about the worldwide Sustainable Development Goals offer possibilities for agreements on climate goals and instruments?

Prof. Adil Najam is the Inaugural Dean of the Pardee School of Global Studies at Boston University. In the past he has served in several capacities at different Universities. Amongst others, he taught at MIT and at the Harvard Program on Negotiation. He was author of over 100 scholarly papers and a dozen books. Dr. Najam was a lead author for the third and fourth assessments of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Dr. Najam was elected Trustee on the Board of WWF-International and of The Asia Foundation, chairs the Board of the Luc Hoffmann Institute in Geneva and has several other functions as Council or Board member. He was also a much loved teacher in the Dutch International Program on the Management of Sustainability (IPMS).

Bestuurders moeten besturen! door Hans van Zijst

Maandag 15 november 2021

Hans van Zijst gaat in op de rol van bestuurders in technisch of juridisch complexe opgaven. Hij beziet deze vanuit de bril van de omgevingsmanager. Welke rol spelen bestuurders zelf in de interactie en onderhandelingen met omgevingspartijen? Welke ruimte bieden zij voor informele participatie en onderhandelingen? Hoe balanceer je de uitdagingen van openheid en toegankelijkheid (onder meer opgenomen in het Århusverdrag) met de bestuurlijke verantwoordelijkheden om beleidsdoelstellingen te realiseren? Hoe verhouden bestuur en politiek zich tot elkaar, en zijn die wel te scheiden? Wat gaat de Omgevingswet betekenen voor bestuurders als de rol van de initiatiefnemer bij participatie belangrijker wordt (ten koste van de rol van het bevoegd gezag)?

Deze en andere vragen zal Hans behandelen op basis van zijn langjarige ervaring met ministers, gedeputeerden, wethouders en waterschapbestuurders in verschillende delen van Nederland. Met praktische handreikingen voor proces- en omgevingsmanagers!

Mr. Hans van Zijst is in hart en nieren een strategisch omgevingsmanager met grote expertise en langjarige ervaring op bestuurlijk niveau. Hij faciliteert interactieve beleidsvorming tussen overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven/burgers en treedt ook op als facilitator, voorzitter en aanjager op het snijvlak van overheid en samenleving.

Vanaf 1982 werkte hij al aan de totstandkoming van het nationaal milieubeleid, waarna hij vele jaren als milieudiplomaat internationale milieuonderhandelingen voerde en verantwoordelijk was voor het mondiale milieubeleid van het voormalige ministerie van VROM. Hans is sinds 2011 mededirecteur van en senior adviseur bij WesselinkVanZijst, adviesbureau voor professioneel belangenmanagement. Vanuit een onafhankelijke positie adviseerde Hans in de afgelopen jaren onder meer over (dreigende) conflicten op bestuurlijk niveau bij dijkversterkingen in Groningen en Noord-Holland, bij de realisatie van natuurontwikkeling ten zuiden van Rotterdam, en bij de lozingsproblematiek van zeer zorgwekkende stoffen op de Maas.